ដោយទទួលបានការគាំទ្រជាមូលនិធិពីស្ថាប័ន IDP Education មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសំរាប់ការបណ្តុះបណ្តាល (សាលា ACE) នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន២០០កន្លែងសម្រាប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមួយឆ្នាំពេញ នៅសាលា ACE តាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចការសង្គមក្នុងវិស័យអប់រំនៃសាលា ACE ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាខាងក្រោម៖

១ កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារ (អាយុ៨ ដល់ ១០ឆ្នាំ)
២ កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិស្សមធ្យមសិក្សា (អាយុ១១ ដល់ ១៤ឆ្នាំ)
៣ កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទូទៅ (អាយុ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ)
៤ កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសកម្រិតខ្ពស់ និងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ត្រៀមទៅសិក្សានៅបរទេស (មនុស្សពេញវ័យ)

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍ ត្រូវបកស្រាយពីសារៈសំខាន់នៃតំរូវការភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនពេលដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ ដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។

បេក្ខជនអាចនឹងត្រូវតំរូវអោយធ្វើតេស្តវាស់ស្ទង់កំរិតភាសាអង់គ្លេស (តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក) ដើម្បីអាចចូលរៀនបានត្រឹមត្រូវតាមកំរិត ភាសាផ្ទាល់ខ្លួន។ ការជ្រើសរើសពឹងផ្អែកលើលក្ខន្តិកៈផ្សេងៗ រួមមានសមភាពយេនឌ័រ ម៉ោងនិងកំរិតសិក្សាដែលមាននៅតាមសាខានីមួយៗរបស់ ACE និងសក្តានុពលក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់បេក្ខជនម្នាក់ៗដែលបកស្រាយក្នុងពាក្យសុំអាហារូបករណ៍។ បេក្ខជនអាចជ្រើសរើសសាខា ACE មួយណាដែលអ្នកចង់សិក្សា (រួមទាំងសាខាថ្មីនៅតាខ្មៅផងដែរ)។

ដើម្បីការពារសុខភាព និងសុវត្ថិភាព សាលា ACE នឹងផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមស្តីពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗ ដល់សិស្ស និស្សិត ដើម្បីជំរុញអោយការសិក្សាតាមកុំព្យូទ័រ ថាប្លេត ឬ ទូរស័ព្ទដៃនៅផ្ទះ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូសាលា ACE មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ការសិក្សាពីចំងាយនេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។

សាលា ACE នឹងជូនដំណឹង និងស្វាគមន៏សិស្ស និស្សិតមករៀនផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់នៅសាលារៀនវិញ នៅពេលណារាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតនាពេលខាងមុខ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬ ការដាក់ពាក្យ សូមទាក់ទង ០៨៥ ៨០៩ ៥៨៩ / ០១៥ ៣៦០ ៨៤៦

ចាប់ទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

The Australian Centre for Education (ACE), with the support of IDP Education, is offering 200 full scholarships for one year of study at ACE under the ACE CSR for Education Initiative for the following study programs:

1. Children’s Program (8-10 years old)
2. Young Learners’ Program (11-14 years old)
3. General English Program (15 and above)
4. Advanced English Program and English for Study Abroad (adults)

If interested, please fill in the online application form explaining why it is important for applicants to improve their English skills.

Applicants will also be given a Placement Assessment (online) so that, if successful, they can be offered a scholarship in the correct level for their current English language ability. Scholarship selection criteria include gender equity, availability of class/time slot, and the importance and potential use of English skills, as demonstrated in the application. Applicants can choose any ACE campus they preferred to study (including the new ACE Ta Khmao campus).

Considering the current health and safety environment, students may be provided with extra training in the use of relevant education technology and learning management systems, to study effectively from home using their PC, laptop, tablet or smart phone and through virtual sessions offered by ACE teachers. These will start from 8th May, 2020.

ACE looks forward to welcoming students back to its campuses once current restrictions have been lifted by the government.

For more information or to apply, call 085 809 589 / 015 360 846

Deadline for applications: 4th May, 2020

Application Form (ពាក្យស្នើរសុំអាហារូបករណ៍):
1. Family Name (នាមត្រកូល​ ជាអក្សរឡាតំាង) *  
2. Given Name (នាមខ្លួន​ ជាអក្សរឡាតំាង) *  
3. Gender (ភេទ) *  
4. Date of Birth (ថ្ងៃខែឆ្នំាកំណើត) *      
5. Current Address (អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន) *
6. Phone (ទូរស័ព្ទ) *
Prefered Platform of Communication (ជ្រើសរើសប្រភេទនៃការទំនាក់ទំនង ដែលអ្នកពេញចិត្ត) *
7. Email (អ៊ីមែល)  
8. Your General Education (កម្រិតវប្បធម៌ទូទៅ)
Name of school/ university​ (ឈ្មោះសាលា/សកលវិទ្យាល័យ) *
Province of School (ខេត្តនៃសាលា) *
Grade/Degree (កម្រិត​ថ្នាក់) *
Who has financially supported your studies? (តើអ្នកណាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការសិក្សារបស់អ្នកសព្វថ្ងៃ?) *
9. Are you currently working?(តើអ្នកកំពុងធ្វើការមែនទេ?) *
10. Preferred Campus (សាខាដែលចូលចិត្ត) *  
11. Preferred Time Slot (ជ្រើសរើសម៉ោងសិក្សា) *  
12. Why do you need better English skills? (ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការជំនាញភាសាអង់គ្លេសដែលល្អ?) *  
13. How did you find out about this opportunity? (តើអ្នកដឹងអំពីព័ត៌មានអាហាររូបករណ៍នេះ តាមរយៈអ្វី?) *  

I hereby confirm that all the information completed in this application is true. In case incomplete and/or false information is found, I agree that my application form will be considered void and will abide by any action determined by ACE.

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អះអាងរាល់ខ្លឹមសារដែលមានក្នុង សំណុំពាក្យនេះ សុទ្ធតែជាការពិត។ ក្នុងករណីរកឃើញថាព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ជូនខាងលើ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ ឯកភាពនឹងមោឃភាពពាក្យស្នើសុំនេះ ហើយព្រមគោរពទៅតាមវិធានការនានា ដែលបានកំណត់ដោយសាលាអេស៊ីអ៊ី។

 
Copyright © 2020 IDP Education